Home » Słowniczek

Słowniczek

W handlu i inwestowaniu każdego dnia spotykają się niezliczone terminy. Jednak niektóre z tych terminów są kluczowe do poznania i zrozumienia, niezależnie od tego, czy jesteś nowy w handlu, czy ktoś z wieloletnim doświadczeniem.

Poniżej znajduje się lista 44 terminów, z którymi każdy trader powinien się zapoznać.

Amerykański Kwit Depozytowy (ADR)

Amerykański kwit depozytowy (ADR) odnosi się do akcji wyemitowanych przez bank, który reprezentuje papiery wartościowe spółki zagranicznej. Certyfikat umożliwia inwestorom z USA inwestowanie w spółki spoza USA na lokalnych giełdach.

Zapytać Się

W przeciwieństwie do licytacji, ask oznacza najniższą cenę, jaką sprzedający jest skłonny sprzedać aktywa lub papier wartościowy. Znana również jako cena sprzedaży, cena ask jest zawsze wyższa niż cena bid, a różnica między nimi nazywana jest spreadem.

Uśrednianie W Dół

Jeśli trader kupuje dodatkowe akcje amortyzującego aktywa, które wcześniej kupił po wyższej cenie, oznacza to, że uśrednia się w dół.

Targ Niedźwiedzi

Bessy lub bess run oznacza okres, w którym ceny papierów wartościowych lub aktywów tracą na wartości. Istnieje kilka przyczyn bessy, z których najczęstsze to napięcia geopolityczne, spowolnienie gospodarcze, pandemie i inne.

Beta

Beta to termin, który mierzy zmienność papieru wartościowego w stosunku do szerszego rynku, a także pozwala zrozumieć ryzyko związane z daną akcją. Szerszy rynek ma beta 1, co oznacza, że akcje, które mają beta więcej niż 1, są bardziej niestabilne niż szerszy rynek. 

CFD

Kontrakt na różnicę (CFD) stanowi wiążącą umowę między kupującym a sprzedającym, która wymaga od kupującego zapłaty sprzedającemu różnicy między bieżącą wartością papieru wartościowego a wartością, jaką osiągnięto w momencie zawarcia umowy. 

DSPP

Plan bezpośredniego zakupu akcji (DSPP) odnosi się do planu, który pozwala inwestorom kupować akcje bezpośrednio od firmy, zamiast korzystać z usług brokera. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy kupują akcje za pośrednictwem firm maklerskich, takich jak platformy inwestycyjne lub banki, w których brokerzy ci służą jako pośrednicy między inwestorem a spółką będącą właścicielem akcji.

Oferta

W przeciwieństwie do ceny sprzedaży, termin bid reprezentuje najwyższą cenę, jaką inwestor lub przedsiębiorca jest gotów zapłacić, aby kupić aktywa. Cena bid jest zawsze niższa niż cena ask lub oferta.

Rozpiętość licytacji I Zapytań

Termin ten odnosi się do różnicy między najwyższą ceną, jaką kupujący jest gotów zapłacić, aby kupić składnik aktywów, a najniższą ceną, jaką sprzedający jest gotów sprzedać składnik aktywów. Gdy oferent i sprzedawca dojdą do porozumienia w sprawie proponowanych cen, dokonują wymiany.

Magazyn Blue-Chip

Akcje blue chipów to akcje spółek o ugruntowanej pozycji i silnych finansowo, które zazwyczaj są liderami w swoich sektorach. Firmy te zazwyczaj osiągają wyjątkowo dobre wyniki przez wiele lat i są w stanie znosić okresy zawirowań znacznie lepiej niż inne, mniejsze firmy.

Rynek Byka

Kiedy wartość aktywów lub papierów wartościowych rośnie z czasem, oznacza to, że rynek jest obecnie w fazie hossy. Rynki hossy zwykle występują, gdy gospodarka kwitnie i gdy bezrobocie spada.

Kup

Kupno to termin handlowy, który odnosi się do zakupu instrumentu finansowego od kogoś innego w zamian za gotówkę lub inne aktywa.

Zamówienie Dnia

Zlecenie dzienne to rodzaj zlecenia kupna lub sprzedaży akcji po określonym poziomie cenowym. Zlecenie to wygasa automatycznie po zamknięciu dnia, jeśli nie zostanie zrealizowane w dniu, w którym zostało złożone.

Dzień Sesyjny

Handel dzienny to praktyka handlowa polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu papierów wartościowych w ciągu jednego dnia handlowego. Handlowcy angażują się w handel dzienny przy użyciu kombinacji technik i strategii, aby wykorzystać nieefektywność rynku.

Dywidenda

Dywidenda oznacza wypłatę części zysku spółki dla jej akcjonariuszy. Dywidendy są zwykle wypłacane przez firmy o ugruntowanej pozycji, w dobrej kondycji finansowej, podczas gdy mniejsze firmy rzadziej wypłacają dywidendy.

Dochód Z Dywidendy

Stopa dywidendy reprezentuje wielkość dywidendy firmy w stosunku do ceny jej akcji. Jest wyrażony w procentach.

Fundusz ETF

Fundusz ETF (ang. exchange-traded fund) odnosi się do koszyka papierów wartościowych śledzącego określony indeks. Podobnie jak akcje firm, ETF-ami można również handlować na giełdach.

Wykonanie

Wykonanie ma miejsce, gdy broker realizuje zlecenie kupna lub sprzedaży, o które poprosił trader. Zlecenie kupna lub sprzedaży jest realizowane po jego wypełnieniu, a nie po złożeniu przez tradera.

Forex

Wymiana walut, znana również jako Forex lub po prostu FX, odnosi się do globalnego rynku, który umożliwia handel walutami. Ponieważ jest to rynek globalny, uważa się, że forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie.

Idąc Długo

Pozycja długa odnosi się do pozycji rynkowej, którą inwestorzy zajmują, aby kupić aktywa, mając nadzieję, że cena aktywów doceni i przyniesie im zyski. 

Indeks

Indeks mierzy wyniki giełdowe koszyka aktywów. Najpopularniejsze indeksy giełdowe to S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial Average (DJIA), Russell 2000, FTSE 100 i Dax 30.

Będzie Krótka

W przeciwieństwie do zajmowania pozycji długiej, pozycja krótka ma miejsce wtedy, gdy inwestorzy sprzedają akcje, ponieważ uważają, że ich cena spadnie, co pozwoli im odkupić je po niższej cenie i osiągnąć zysk.

Dobre do Anulowania Zamówienia

Zlecenie Good 'Til Canceled (GTC) to rodzaj zlecenia, które inwestorzy składają w celu zakupu lub sprzedaży akcji i pozostaje w mocy do czasu jego zakończenia lub anulowania.

Fundusz Hedgingowy

Fundusz hedgingowy to fundusz, który gromadzi pieniądze od inwestorów, którzy stosują bardziej ryzykowne i bardziej złożone strategie inwestycyjne w oczekiwaniu na znaczne zwroty.

IPO

Pierwsza oferta publiczna (IPO) ma miejsce, gdy firma wprowadza swoje akcje na giełdę, aby sprzedać je inwestorom instytucjonalnym i detalicznym. Proces jest zazwyczaj gwarantowany przez jeden lub więcej banków inwestycyjnych.

Limit Zamówienia

Zlecenie z limitem to zlecenie, które inwestorzy przekazują swojemu brokerowi, aby kupić lub sprzedać aktywa po określonym lub wyższym poziomie cenowym. Na przykład inwestorzy składają zlecenie kupna z limitem ceny, aby kupić aktywa po określonej cenie lub niższej, podczas gdy zlecenie sprzedaży z limitem jest realizowane tylko po cenie limit lub wyższej.

Płynność

Mówiąc najprościej, płynność opisuje, jak łatwo można kupić lub sprzedać składnik aktywów lub papier wartościowy bez znaczącego wpływu na jego cenę. Jeśli istnieje duży popyt na akcje, oznacza to, że rynek jest bardziej płynny, co pozwala inwestorom łatwo kupować i sprzedawać te akcje.

Margines

Margin odnosi się do praktyki handlowej, która polega na pożyczaniu pieniędzy od brokera w celu zakupu akcji. Reprezentuje również różnicę między pełną wartością inwestycji a kwotą pożyczoną od brokera.

Kapitalizacja Rynkowa

Kapitalizacja rynkowa lub po prostu kapitalizacja rynkowa reprezentuje całkowitą wartość akcji spółki notowanych na rynku. Termin kapitalizacja rynkowa jest najczęściej używany do określenia wielkości firmy.

Zlecenie Rynkowe

Zlecenie rynkowe odnosi się do kierunku, jaki inwestorzy dają swojemu brokerowi, aby zakupił aktywa lub akcje po najlepszej możliwej cenie. Jest to najczęstszy rodzaj zleceń składanych przez inwestorów i traderów na rynku. 

Zysk Na Akcję

Zysk na akcję (EPS) to wskaźnik finansowy używany do pokazania ogólnej rentowności pojedynczej firmy. EPS oblicza się, dzieląc zysk firmy przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych.

Średnia Ruchoma

Średnia ruchoma jest jednym z kluczowych wskaźników technicznych służących do łączenia ważnych punktów danych w określonym przedziale czasowym przy jednoczesnym odfiltrowywaniu losowych ruchów cen.

Fundusz Inwestycyjny

Fundusz powierniczy to firma inwestycyjna, która gromadzi pieniądze od wielu inwestorów w celu zakupu aktywów i papierów wartościowych. Fundusze te są zarządzane przez ekspertów zarządzających pieniędzmi, którzy opracowują strategie inwestycyjne i inwestują zgromadzone środki, aby przynosić zyski swoim inwestorom.

Zaległe Akcje

Akcje pozostające w obrocie reprezentują wszystkie akcje wyemitowane i będące w posiadaniu inwestorów. Zaległe akcje obejmują zarówno akcje będące w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych, jak i te będące w posiadaniu osób mających dostęp do informacji poufnych korporacyjnych.

Oferta Cenowa

Kwotowanie cenowe odnosi się do ostatniego poziomu cenowego, na którym notowana jest akcja. Innymi słowy, reprezentuje punkt cenowy, po którym inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać akcje. Oferta jest również ściśle związana z wartościami wysokimi, niskimi, otwarcia i zamknięcia.

Rajd Cen

Zwyżka cen ma miejsce, gdy cena akcji rośnie w szybkim tempie przez pewien czas. 

Regulatory

Regulatorzy odnoszą się do agencji rządowych, które regulują rynki kapitałowe i firmy. W Stanach Zjednoczonych istnieje szereg indywidualnych organów regulacyjnych z ich odpowiednimi obowiązkami. Chociaż agencje te działają niezależnie od siebie, mają podobne cele.

Pływak Publiczny

Publiczny obrót, zwany również wolnym obrotem, reprezentuje część akcji spółki, które są notowane na rynku i dostępne do obrotu. W transakcjach dla laików reprezentuje liczbę akcji dostępnych do kupna i sprzedaży przez inwestorów. 

Pochodne

Instrumenty pochodne to produkty finansowe powiązane z wartością aktywów bazowych. Jak sama nazwa wskazuje, instrumenty pochodne czerpią swoją wartość z czegoś innego, a nie z własnej wartości. Bazowe papiery wartościowe mogą obejmować akcje, waluty, kryptowaluty, towary itp.

Przepływ Środków Pieniężnych

Przepływ pieniężny reprezentuje kwotę pieniędzy, która jest przekazywana do iz firmy. Istnieje kilka rodzajów przepływów pieniężnych, z których dwa najbardziej powszechne to wpływy (otrzymane środki pieniężne) i wypływy (środki pieniężne wydane).

Oferta Dodatkowa

Wtórna oferta ma miejsce, gdy akcje spółki, które zostały już sprzedane w ramach IPO, są ponownie sprzedawane na rynku wtórnym przez inwestorów. Wpływy z tych ofert są przekazywane inwestorom, którzy odsprzedają akcje, a nie spółce.

Sektor

Sektor odnosi się do zbioru firm i instytucji, które opracowują i sprzedają podobne rodzaje produktów i usług. Kategoryzacja gospodarki według różnych sektorów pozwala ekonomistom i analitykom ocenić aktywność gospodarczą w tych obszarach.

Sprzedać

W przeciwieństwie do kupowania, sprzedaż odnosi się do likwidacji aktywów, które przedsiębiorca wcześniej kupił w zamian za gotówkę. Inwestorzy zazwyczaj sprzedają aktywa, aby osiągnąć zysk lub ograniczyć dalsze straty. Zamknięcie długiej pozycji faktycznie oznacza, że inwestorzy „sprzedają”.

Makler Giełdowy

Makler giełdowy to licencjonowany specjalista finansowy, który ułatwia transakcje między kupującymi i sprzedającymi. Większość maklerów giełdowych pracuje obecnie dla firm maklerskich i pomaga milionom inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w ich transakcjach.

Wykres Giełdowy

Wykres giełdowy to wykres, który zapewnia wizualną reprezentację ruchu cen akcji w określonym przedziale czasu. Wykresy giełdowe zwykle składają się z linii osi X i Y, przy czym pierwsza reprezentuje okres czasu, a druga ruch cen.

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda to rynek, na którym inwestorzy i handlowcy kupują i sprzedają określone papiery wartościowe, w tym akcje, obligacje i produkty giełdowe. Należy zauważyć, że giełdy nie posiadają akcji.

Portfel Akcji

Grupa akcji posiadanych przez inwestora nazywana jest portfelem akcji. Akcje i obligacje są zwykle podstawowymi składnikami portfela każdego inwestora, ale mogą również obejmować inne aktywa, takie jak złoto, kryptowaluty, towary, fundusze powiernicze do inwestowania w nieruchomości itp.

Symbol Giełdowy

Symbol giełdowy to unikalny skrót, który identyfikuje spółki notowane na giełdzie. Po wejściu na giełdę firmy wybierają unikalny zbiór serii liter lub cyfr, który odróżnia je od innych firm na tej giełdzie. Symbole giełdowe są również znane jako symbole giełdowe.

Mentor Handlowy

Mentor handlowy to profesjonalista, który zapewnia mniej doświadczonym traderom przydatne porady i pomaga im poznać ważne aspekty handlu.

Wolumen Obrotu

Wolumen obrotu reprezentuje całkowitą ilość papierów wartościowych, które były przedmiotem obrotu między kupującymi i sprzedającymi w określonym czasie. Inwestorzy i analitycy przyglądają się wolumenowi obrotu, aby ocenić aktywność i płynność rynku. 

Współczynnik P/E

Wskaźnik P/E to wskaźnik cena/zysk, który zasadniczo ma na celu obliczenie wyceny danej firmy. Stosunek oblicza się, dzieląc cenę akcji przez zysk spółki na akcję.  

Wpływ

Dźwignia pozwala traderom zwiększyć ich ekspozycję na rynek. Zamiast płacić pełną cenę, dźwignia finansowa pozwala inwestorom zapłacić mniej niż pełna cena, ale nadal zajmować większą pozycję w aktywach.

Zakłady Spread

Spread betting oferuje traderom możliwość spekulowania na rynkach finansowych bez faktycznego stania się posiadaczem bazowego zabezpieczenia. Mówiąc potocznie, inwestorzy obstawiają, czy cena aktywów wzrośnie, czy spadnie.

Zmienność

Zmienność rynku lub po prostu zmienność to termin, który wskazuje nieprzewidywalne, a czasem ostre krótkoterminowe ruchy cen papieru wartościowego. Bardziej ryzykowne aktywa są generalnie bardziej zmienne niż inne aktywa, ponieważ są mniej przewidywalne.