Home » Edukacja » Jak działa giełda

Jak działa giełda

Czym jest giełda?

Giełda odnosi się do grupy giełd rynkowych, na których inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje firm. Innymi słowy, jest to zbiór giełd, na których firmy notują swoje akcje i inne papiery wartościowe i udostępniają je do publicznego obrotu.

Jak to działa?

Aby lepiej zrozumieć, jak działa giełda, odpowiedzmy pokrótce na pytanie – czym jest akcja?

Mówiąc prościej, akcje to papier wartościowy, który ma wartość pieniężną i służy do reprezentowania własności firmy lub korporacji. Kupując akcje spółki, akcjonariusze uzyskują prawo głosu i proporcjonalne roszczenie od zysku tej spółki poprzez zyski kapitałowe i dywidendy. Akcje są również znane jako akcje lub akcje.

Firmy i korporacje sprzedają swoje akcje na giełdzie, aby zapewnić finansowanie na rozwój ich działalności, jednocześnie pomagając inwestorom w zwiększaniu lub utrzymaniu ich bogactwa. Inaczej mówiąc, notowanie swoich akcji na giełdzie pozwala firmom pozyskać niezbędne środki finansowe bez konieczności zadłużania się, jednocześnie oferując swoim akcjonariuszom sposób na wzbogacenie się.

Jednak firmy są również zobowiązane do ujawniania pewnych informacji o tym, jak prowadzą swoją działalność i umożliwiają udział akcjonariuszom w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Inwestowanie na giełdzie wiąże się z pewnym ryzykiem, ale właściwie wykonane, okazuje się być jedną z najskuteczniejszych metod na wzbogacenie się. Zamiast gromadzić gotówkę w domu, zamożne osoby fizyczne i inwestorzy inwestują większość swoich pieniędzy w finansowe papiery wartościowe.

Jak zyskać na inwestowaniu na giełdzie?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Inwestorzy kupują akcje firm, oczekując, że z czasem będą one zyskiwać na wartości i pomogą im zarobić na inwestycjach. Inwestując w firmę, inwestorzy zapewniają firmom fundusze, które mogą wykorzystać do wprowadzenia nowych produktów i rozwoju, dzięki czemu ich działalność i akcje stają się bardziej wartościowe.

Oprócz zysków kapitałowych inwestorzy mogą również czerpać korzyści z dywidend. Dywidendy odnoszą się do podziału zysków, jakie firmy osiągają swoim akcjonariuszom kwartalnie. Należy zauważyć, że nie wszystkie firmy wypłacają dywidendy, ale głównie te, które są w dobrej kondycji finansowej i mają ugruntowaną pozycję w swoich branżach.

Spółki, które regularnie wypłacają dywidendy akcjonariuszom, są znane jako akcje dywidendowe. Niektórzy inwestorzy zdecydowanie wolą kupować akcje dywidendowe, ponieważ oferują one niezawodne i stałe źródło dochodu.

Chociaż akcje mogą wpływać na bogactwo inwestorów zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, jasne jest, że rynek akcji jako całość z biegiem czasu rósł, przynosząc inwestorom średni roczny zwrot w wysokości około 10%.

Oprócz zapewniania im sposobu na pomnażanie bogactwa, inwestorzy kupują również akcje w celu dywersyfikacji swoich inwestycji, ponieważ doświadczeni inwestorzy zwykle wolą alokować swoje pieniądze na różnych rynkach, takich jak nieruchomości, akcje, obligacje i inne.

Jak inwestować na giełdzie?

Najczęstsze sposoby dostępu i inwestowania na giełdzie obejmują korzystanie z rachunku maklerskiego. Jedną z dobrych rzeczy związanych z inwestowaniem na giełdzie jest to, że prawie każdy może to zrobić. Innymi słowy, nie musisz oficjalnie zostać „inwestorem”, aby kupić akcje spółki.

Być może obecnie najpopularniejszym sposobem inwestowania w akcje jest konto maklerskie. Inwestorzy mogą łatwo otworzyć konto w jednej z internetowych firm maklerskich, po czym muszą zdeponować pieniądze, aby móc zacząć inwestować w akcje. Zasadniczo broker służy jako pośrednik między inwestorami a giełdami, na których notowane są akcje.

Oprócz kupowania akcji poszczególnych spółek, inwestorzy mogą również inwestować w fundusze inwestycyjne, fundusze indeksowe i fundusze typu ETF, które reprezentują wehikuły inwestycyjne składające się z setek pojedynczych papierów wartościowych.

Pracownicy mogą również inwestować na giełdzie poprzez plan oszczędności i inwestycji emerytalnych 401(k) oferowany przez pracodawców. Plany te często oferują inwestorom ekspozycję na fundusze inwestycyjne.

Każda spółka notowana na giełdzie ma swój własny symbol giełdowy, który reprezentuje unikalną kombinację liter i cyfr, która służy do odróżnienia publicznie dostępnych akcji danej spółki na danej giełdzie. Na przykład akcje Microsoftu są notowane na giełdzie Nasdaq pod symbolem „MSFT”.

Co to jest indeks giełdowy?

Oprócz śledzenia i kupowania poszczególnych akcji, wielu inwestorów uważnie monitoruje również indeksy giełdowe. Indeks giełdowy to indeks, który śledzi wyniki grupy wybranych akcji w określonej branży lub segmencie rynku, takim jak między innymi opieka zdrowotna, energia, nieruchomości i technologia.

Indeksy te, zwane również indeksami, śledzą ceny akcji spółek w tym konkretnym segmencie, a ruch cen indeksu reprezentuje wynik netto ruchu każdej akcji śledzonego przez indeks.

Niektóre z najpopularniejszych indeksów giełdowych to S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) i Nasdaq Composite. S&P 500 to indeks giełdowy, który śledzi wyniki 500 największych amerykańskich spółek. Dow Jones składa się z 30 wiodących spółek blue chip notowanych na giełdach amerykańskich, podczas gdy Nasdaq Composite śledzi prawie wszystkie akcje notowane na popularnej giełdzie Nasdaq.

Inwestorzy często patrzą na zachowanie indeksu S&P 500, ponieważ wielu uważa, że jest to jeden z najlepszych wskaźników kondycji rynku akcji. Powodem tego jest to, że S&P 500 podąża za 500 największymi akcjami na rynku amerykańskim, w przeciwieństwie do DJIA, który śledzi notowania tylko 30 wiodących amerykańskich firm.

Oprócz wspomnianych indeksów śledzących szerszy rynek, istnieją również indeksy giełdowe, które śledzą określony sektor rynku. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać indeksy za pośrednictwem rynków terminowych lub ETF -ów, które śledzą określony indeks lub sektor i można nimi handlować tak samo jak pojedynczymi akcjami.

Upublicznienie

Firmy zazwyczaj decydują się na wejście na giełdę ponieważ potrzebują znacznych ilości kapitału, aby nadal inwestować w swoją działalność i stymulować dalszy rozwój. Zabezpieczenie takiego kapitału może być prawie niemożliwe ze zwykłej działalności biznesowej, dlatego spółki decydują się na wprowadzenie swoich akcji na giełdę, czyli wejście na giełdę poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO).

Poprzez IPO prywatna spółka staje się spółką notowaną na giełdzie, ponieważ udostępnia swoje akcje do powszechnego obrotu. Wprowadzając IPO, firma notuje swoje akcje na określonej giełdzie, która zasadniczo stanowi scentralizowany rynek, na którym inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje firmy.

Kiedy akcje firmy debiutują na konkretnej giełdzie (np. Nasdaq), akcje tej akcji zaczynają się zmieniać, ponieważ inwestorzy nieustannie obracają akcjami.

Ceny akcji na giełdzie można ustalać na wiele sposobów, z których najpopularniejszym jest aukcja, na której inwestorzy składają oferty handlu akcjami. Najwyższa cena, jaką inwestor jest gotów zapłacić za papier wartościowy, nazywana jest „Bid”, podczas gdy cena, po której sprzedający są skłonni sprzedać papier wartościowy, nazywa się „Zapytaj”.

Należy zwrócić uwagę, że gdy inwestor kupuje lub sprzedaje akcje spółki notowanej na giełdzie, nie handluje nimi z samą spółką, lecz z innymi inwestorami.

Streszczenie

Mówiąc potocznie, na giełdzie ludzie kupują i sprzedają akcje spółek publicznych. Inwestorzy czerpią korzyści z inwestowania w spółki publiczne poprzez zyski kapitałowe i dywidendy. Inwestowanie w akcje zyskuje z roku na rok coraz większą popularność, ponieważ każdy może dziś kupić akcje spółek giełdowych w celu osiągnięcia zysku.