Home » Słowniczek » Rozpiętość Licytacji I Zapytań

Rozpiętość Licytacji I Zapytań

Termin ten odnosi się do różnicy między najwyższą ceną, jaką kupujący jest gotów zapłacić, aby kupić składnik aktywów, a najniższą ceną, jaką sprzedający jest gotów sprzedać składnik aktywów. Gdy oferent i sprzedawca dojdą do porozumienia w sprawie proponowanych cen, dokonują wymiany.

Ceny kupna i sprzedaży są ustalane przez dwa wiodące mechanizmy rynkowe, znane jako podaż i popyt, a różnica między nimi jest tym, co określa spread bid - ask. Dlatego też, jeśli istnieje duża luka między podażą a popytem, spread bid-ask również jest duży. Dlatego spread bid-ask jest uważany za miarę podaży i popytu na papier wartościowy, przy czym bid reprezentuje popyt, a ask podaż.

Spread również w dużym stopniu zależy od płynności rynku i jest zwykle mniejszy na wysoce płynnych rynkach i na odwrót. Na przykład, obrót akcjami największych firm (Apple, Tesla, Microsoft, Amazon itp.) zwykle wiąże się z niskim spreadem.

Spread bid-ask może być wyrażony zarówno w wartościach procentowych, jak i bezwzględnych. Oto prosty przykład obliczenia spreadu bid-ask: jeśli cena bid dla akcji wynosi 10 GBP, a cena ask 12 GBP, wówczas spread bid-ask dla tego konkretnego papieru wartościowego wyniesie 2 GBP.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.