Home » Słowniczek » Zysk Na Akcję

Zysk Na Akcję

Zysk na akcję (EPS) to wskaźnik finansowy używany do pokazania ogólnej rentowności pojedynczej firmy. EPS oblicza się, dzieląc zysk firmy przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych.

To normalne, że firmy zwracają uwagę na wskaźniki EPS i przychody podczas zgłaszania zarobków. Firmy mają również tendencję do zgłaszania skorygowanych wartości EPS, które zwykle są wartościami EPS skorygowanymi o niektóre pozycje nadzwyczajne (opcje, warranty, dług zamienny).

Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy EPS, tym bardziej zyskowna jest firma i odwrotnie. Błędem byłoby jednak patrzenie na pojedynczą wartość EPS pewnej firmy. Dlatego analitycy mają tendencję do analizowania wartości EPS firmy w porównaniu z innymi firmami z tego samego sektora.

EPS służy również do obliczania wskaźnika P/E, który jest jednym ze sposobów wyceny firmy. Im wyższy wskaźnik P/E, tym droższe są akcje.

W sezonie zarobków zarobki „uderzenia” i „chybienia” są oparte na szacunkach EPS. Firmy badawcze mają tendencję do badania analityków i włączania ich szacunków EPS do modelu, który następnie oblicza szacunki EPS, znane również jako konsensus EPS. Odczyt wyższy od konsensusu może spowodować wzrost akcji danej spółki po raporcie zysków i na odwrót.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.