Home » Słowniczek » Fundusz Inwestycyjny

Fundusz Inwestycyjny

Fundusz powierniczy to firma inwestycyjna, która gromadzi pieniądze od wielu inwestorów w celu zakupu aktywów i papierów wartościowych. Fundusze te są zarządzane przez ekspertów zarządzających pieniędzmi, którzy opracowują strategie inwestycyjne i inwestują zgromadzone środki, aby przynosić zyski swoim inwestorom.

Cena funduszu inwestycyjnego, znana jako wartość aktywów netto (NAV), jest określona przez łączną wartość papierów wartościowych w portfelu funduszu podzieloną przez liczbę jego akcji pozostających w obrocie. Zmiany cen funduszu inwestycyjnego zależą od wartości jego bazowych papierów wartościowych na koniec każdego dnia handlowego.

Należy zauważyć, że inwestorzy funduszy inwestycyjnych nie posiadają bezpośrednio papierów wartościowych z portfela funduszu, ale tylko akcje samego funduszu.

Decyzje o tym, które papiery wartościowe fundusz będzie kupować i sprzedawać, są podejmowane przez jednego lub wielu zarządzających portfelem, których głównym celem jest wykrywanie lukratywnych okazji inwestycyjnych, które pomogłyby funduszowi przewyższyć rynkowy benchmark, taki jak S&P 500, Nasdaq lub inne.

Dlatego jednym z najlepszych sposobów mierzenia wyników funduszu inwestycyjnego jest porównanie go z wynikami jego benchmarku.

Podczas gdy fundusze inwestycyjne są otwarte i publicznie dostępne, fundusze hedgingowe są dostępne tylko dla akredytowanych inwestorów.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.