HomeAkcjeKup ABN AMRO

Jak kupić akcje ABN AMRO (ABN) w Polsce w 2022

Abn Amro (ABN)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Shahid Ur Rehman Aktualizowano: May 24, 2022

ABN AMRO Bank to holenderski bank z siedzibą w Amsterdamie w Holandii. Świadczy swoim klientom usługi zarządzania aktywami, bankowości inwestycyjnej, komercyjnej, detalicznej i prywatnej oraz jest jednym z największych banków w Holandii pod względem sumy aktywów. Bank działa w branży usług finansowych obok innych znanych banków, takich jak ING Bank, Coöperatieve Rabobank, BNG Bank i inne. Jego kwity depozytowe są notowane na holenderskiej giełdzie papierów wartościowych Euronext Amsterdam (AEX). Artykuł wyjaśnia, w jaki sposób można kupić akcje ABN AMRO i zawiera szczegółowe informacje o tej firmie.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o ABN AMRO

Doświadczeni inwestorzy oceniają firmę pod kątem różnych czynników i zbierają jak najwięcej informacji przed zainwestowaniem swoich pieniędzy. Posiadanie podstawowej wiedzy na temat historii firmy, jej strategii biznesowej, źródeł przychodów i wcześniejszych wyników może pomóc w określeniu, czy jest odpowiednia dla Twojej inwestycji. Możesz także przeprowadzić analizę fundamentalną, aby obliczyć prawdziwą wartość akcji, analizując kluczowe wskaźniki finansowe.

Historia ABN AMRO

ABN AMRO Bank powstał w 1991 roku po połączeniu Algemene Bank Nederland (ABN) i AMRO Banku. Właścicielem banku jest spółka dominująca ABN AMRO Group. Konsorcjum trzech banków: Banco Santander, Royal Bank of Scotland Group oraz Fortis przejęło go i został podzielony między trzy podmioty. Jednak podczas globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-08 połączone banki wpadły w tarapaty, co skłoniło holenderski rząd do ratowania Fortisa i oddzielenia holenderskich aktywów banku od Fortisa i kontrolowanego przez Wielką Brytanię banku RBS. W 2010 r. rząd holenderski prawnie dokonał podziału ABN AMRO i uwolnił jego aktywa z RBS, tworząc ABN AMRO Group NV. W 2015 r. rząd holenderski wyemitował 20% akcji banku poprzez IPO na giełdzie w Amsterdamie. W USA akcje są sprzedawane na rynkach pozagiełdowych.

Jaka jest strategia ABN AMRO?

Kierownictwo ABN AMRO identyfikuje trzy kluczowe filary strategiczne, które tworzą strategię banku: doświadczenie klienta, zrównoważony rozwój i zabezpieczenie banku na przyszłość. Strategia obsługi klienta koncentruje się wokół cyfryzacji usług banku, aby umożliwić klientom dostęp do ich rachunków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Celem banku jest wspieranie firm o zrównoważonych modelach biznesowych poprzez finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii. Inne obszary, w których bank chce odgrywać swoją rolę, zapewniając finansowanie zaangażowanych firm, to gospodarka o obiegu zamkniętym i zmiany klimatyczne. Strategicznym celem kierownictwa banku jest zabezpieczenie banku na przyszłość poprzez optymalizację jego modelu operacyjnego, wzmocnienie ram zgodności i ryzyka oraz budowanie wykwalifikowanej siły roboczej. Bank spodziewa się zaoszczędzić około 700 mln euro i ograniczyć koszty do 4,7 mld euro do 2024 roku.

Jak ABN AMRO zarabia pieniądze?

Przychody banku pochodzą w większości z trzech głównych źródeł: przychodów odsetkowych, przychodów z opłat i prowizji oraz przychodów handlowych. Większość swoich przychodów odsetkowych czerpie z kredytów i pożyczek udzielonych klientom, finansowania papierów wartościowych, kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom oraz instrumentów pochodnych nieprzeznaczonych do obrotu w celu zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Przychody z opłat i prowizji pochodzą z usług płatniczych, opłat ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, zarządzania portfelem i opłat powierniczych, papierów wartościowych i usług powierniczych. przychody handlowe banku obejmują obrót akcjami i towarami oraz zysk/stratę z transakcji forex.

Jak ABN AMRO radził sobie w ostatnich latach?

Akcje zyskały około 48%,wzrastając z 8 euro w dniu 8 września 2020 r. do 11,862 euro (najwyżej od roku) 7 września 2021 r. Najniższy punkt osiągnięty w tym okresie wyniósł 6,79 euro.

Wykres roczny ABN AMRO (źródło: Euronext.com)

Wykres 5-letni ABN AMRO (źródło: Euronext.com)

Akcje straciły około 37% w ciągu ostatnich pięciu lat, spadając z 18,775 euro do 11,834 euro. W styczniu 2018 r. akcje osiągnęły najwyższy od pięciu lat poziom 28,18 i od tego czasu stale spadają, aż w maju 2020 r. osiągnęły najniższy poziom 6,048 euro. Po pięcioletnim dołku akcje odrobiły część strat.

Analiza fundamentalna ABN AMRO

Analiza kluczowych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik P/E, przychody, zysk na akcję, stopa dywidendy i przepływy pieniężne, zapewnia istotny wgląd w kondycję finansową firmy i jest niezbędna do określenia wartości godziwej akcji.

Przychody ABN AMRO

Przychód firmy oznacza kwotę zarobioną na sprzedaży produktów lub usług. Dobrym znakiem jest znaczny wzrost przychodów w porównaniu do poprzednich okresów. Przychody są również nazywane „górną linijką” i można je zobaczyć w rachunku zysków i strat firmy, który jest raportowany kwartalnie lub corocznie. ABN Amro poinformował o swoich półrocznych przychodach w 2021 r. w wysokości 3 579 mln euro.

Zysk na akcję ABN AMRO

Zysk na akcję spółki oblicza się, dzieląc zysk netto spółki przez całkowitą liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. Miernik pokazuje, jakie zarobki są dostępne dla każdej wyemitowanej akcji. Jeśli firma zgłasza stratę, miara oblicza stratę na akcję. ABN AMRO zarejestrował zysk w wysokości 393 mln euro w II kwartale 2021 r., co przekłada się na zysk na akcję w wysokości 0,39 euro.

Wskaźnik P/E ABN AMRO

Wskaźnik P/E, czyli stosunek ceny do zysku, mierzy cenę rynkową akcji w stosunku do jej zysku na akcję. ABN AMRO zarejestrował zysk w wysokości 393 mln euro przy zysku na akcję wynoszącym 0,39 euro na akcję za drugi kwartał 2021 r., więc przy cenie akcji wynoszącej 12 USD wskaźnik P/E okazuje się wynosić 12/0,39 = 31. Mówiąc prościej, spłata inwestycji w te akcje wymagała by zarobku osiąganego przez 31 lat.

Stopa dywidendy ABN AMRO

Stopa dywidendy mierzy kwotę dywidendy wypłacaną przez firmę jako procent ceny rynkowej akcji. Poza rokiem 2020, kiedy poniósł stratę, ABN AMRO wypłacało regularne roczne dywidendy w wysokości 0,84, 1,09, 1,45 i 1,40 euro w latach 2016-2019. Stopy dywidendy z akcji ABN AMRO wyniosły 7,06% i 8,63% w latach 2018 i 2019.

Akcje, które mają stałe wysokie stopy dywidendy, wypłacają je regularnie, zapewniając inwestorom wysoki zwrot z inwestycji. W przeciwieństwie do „inwestorów”, „traderzy” dążą do wykorzystania krótkoterminowych zmian w akcjach, więc nie przejmują się długoterminowym trzymaniem akcji w celu uzyskania dywidendy.

Dzień dywidendy jest zwykle ustalany na jeden dzień roboczy przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, a inwestorzy, którzy posiadają akcje co najmniej jeden dzień roboczy przed dniem dywidendy, są uprawnieni do otrzymania dywidendy. Zazwyczaj cena akcji spada o kwotę dywidendy w dniu ex-dywidendy, co gwarantuje, że inwestorzy kupujący akcje na jeden dzień tylko po to, by otrzymać dywidendę, nie uzyskują nieuczciwej przewagi.

Przepływy pieniężne ABN AMRO

Przepływ środków pieniężnych firmy reprezentuje całkowitą sytuację gotówkową firmy w określonym dniu i określa, czy rezerwy gotówkowe firmy wzrosły lub zmniejszyły się w ciągu roku sprawozdawczego. Firma, która ma dodatnią pozycję przepływów pieniężnych netto, wygenerowała więcej środków pieniężnych niż wykorzystała w okresie sprawozdawczym. Możesz sprawdzić pozycję gotówkową firmy na jej rachunku przepływów pieniężnych.

Bank ABN AMRO odnotował 74 499 mln euro środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dlaczego warto kupić akcje ABN AMRO?

W II kwartale 2021 r. bank osiągnął zysk w wysokości 393 mln euro dzięki dobrym wynikom operacyjnym oraz wyższym opłatom i prowizjom za zarządzanie aktywami. Lepsze perspektywy gospodarcze spowodowały odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 79 mln euro za II kwartał 2021 r. Wskaźniki Bazylea III na poziomie 18,3% i Bazylea IV na poziomie 16% wskazują na silną pozycję kapitałową banku. W II kwartale 2021 r. bank zwiększył swój udział w rynku kredytów mieszkaniowych o 2% (z 14% w II kwartale 2020 r.), co obrazuje silne możliwości banku na rynku. W chwili pisania tego tekstu kierownictwo rozpoczyna przekształcenie banku poprzez trójstronną strategię obsługi klienta, zrównoważonego rozwoju i zabezpieczenia banku na przyszłość.

Zarząd zamierza zwiększyć swój udział w rynku, koncentrując się na MŚP, kredytach hipotecznych, zamożnych klientach i bankowości korporacyjnej w Holandii i Europie Północno-Zachodniej. Coraz większy nacisk kierownictwa koncentruje się na zwiększeniu wolumenu zrównoważonych pożyczek dla klientów oraz inwestycji ESG i Impact z 20% do około 33% w 2024 r. Posiadanie akcji ABN AMRO może przynieść następujące korzyści:

 • Z wyjątkiem roku 2020, kiedy poniósł stratę, bank ABN AMRO wypłaca swoim akcjonariuszom zdrowe dywidendy. Kupując jego akcje możesz więc spodziewać się hojnych dywidend.
 • ABN AMRO jest bankiem państwowym i jednym z czołowych graczy w holenderskiej bankowości detalicznej, komercyjnej, prywatnej oraz korporacyjnej i inwestycyjnej. Bank aktywnie angażuje się w zwiększanie udziałów rynkowych w różnych segmentach rynku, co może skutkować dalszym wzrostem jego przychodów.
 • Bank posiada silną pozycję finansową, o czym świadczą wskaźniki Bazylea III i Bazylea IV oraz silna pozycja gotówkowa, co czyni go bezpieczną perspektywą inwestycyjną.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji ABN AMRO

Możesz rozważyć włączenie tych akcji do swojego portfela, aby uzyskać stałe dywidendy, ale nie narażaj się zbytnio na jeden typ akcji, ponieważ Twoja inwestycja z biegiem lat może zarówno rosnąć, jak i spadać. Możesz zająć krótkoterminowe pozycje w akcjach, jeśli chcesz grać według analizy technicznej lub chcesz handlować pod krótkoterminowe sygnały. Jednak przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji, zarówno długoterminowej, jak i krótkoterminowej, należy zawsze stosować techniki zarządzania ryzykiem, aby ograniczyć ryzyko spadków.
- Shahid Ur Rehman

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji ABN AMRO

Oto kilka kwestii do rozważenia przed zakupem akcji ABN AMRO.

1. Zrozum firmę

Rozumiejąc model biznesowy firmy, źródła przychodów, produkty i usługi, sprawozdania finansowe, obszary ryzyka, mocne strony, możliwości i otoczenie konkurencyjne, możesz określić wartość akcji firmy i jej perspektywy. Niepoinformowani inwestorzy, którzy kupują akcje w niewłaściwym momencie, gdy firma wiąże się z ryzykiem, mogą potrzebować lat, aby odzyskać swoje inwestycje. Aby dokładnie zrozumieć obecną pozycję firmy w branży, musisz przestudiować sprawozdania finansowe i raporty roczne firmy.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Powinieneś rozumieć i przestrzegać podstawowych zasad inwestowania, dzięki czemu będziesz dużo lepiej radzić sobie na rynku niż ci, którzy te zasady lekceważą. Na przykład, zawsze powinieneś dywersyfikować swoje ryzyko, budując portfel różnych akcji, tak aby nawet jeśli jeden z Twoich udziałów zbankrutuje, inwestycje w inne akcje przyszły Ci na ratunek. W przypadku handlu krótkoterminowego wielkość Twojego zlecenia powinna odpowiadać Twojej tolerancji na ryzyko, a każdemu zleceniu powinien towarzyszyć punkt stop-loss, który ograniczy Twoje straty.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybór odpowiedniego typu brokera bardzo pomoże Ci w handlu. Aby zmniejszyć ryzyko oszustwa, powinieneś otworzyć konto u regulowanego brokera. Brokerzy, którzy zapewniają dostęp do zaawansowanej platformy transakcyjnej z funkcją handlu mobilnego, mogą dać Ci znaczną przewagę, ponieważ możesz monitorować rynki z dowolnego miejsca w podróży. Opłaty handlowe, prowizje i dostęp do instrumentów handlowych to inne ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Znajdziesz wiele możliwości inwestycyjnych, więc nie lokuj wszystkich swoich pieniędzy w jedną spółkę, myśląc o tym jak o jedynej w życiu okazji. Wielu początkujących traderów daje się ponieść myśli o szybkim zarobieniu pieniędzy, więc pożyczają fundusze lub używają dźwigni tylko do szybkiego wyczyszczenia swoich kont. Kluczem jest zapoznanie się z rynkiem, poznanie technik zarządzania pieniędzmi i obliczenie wielkości pozycji, aby ograniczyć ryzyko spadków.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Twój cel inwestycyjny określa Twoją strategię inwestycyjną i poziom ryzyka, jakie podejmujesz. Jeśli chcesz generować szybkie zyski, być może będziesz musiał użyć dźwigni i podjąć większe ryzyko. Z drugiej strony, jeśli chcesz stworzyć portfel na emeryturę, powinieneś kupować i trzymać akcje o wysokim potencjale do wzrostu, które możesz trzymać przez długi czas. Jeśli Twoim celem jest generowanie okresowych dochodów, możesz zainwestować w akcje o wysokiej stopie zwrotu lub akcje dywidendowe.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji ABN AMRO

Kupno akcji ABN AMRO zapewnia ekspozycję na holenderski bank oraz sektor bankowy i finansowy na rynku akcji. Bank jest jednym z największych w Holandii pod względem wartości posiadanych aktywów. Wypracował zdrowy zysk w wysokości 393 mln euro w II kwartale 2021 r., z solidną pozycją rynkową i bazą klientów w segmentach bankowości komercyjnej, detalicznej, prywatnej oraz korporacyjnej i inwestycyjnej, które uzupełniają stabilne źródła przychodów. Co więcej, bank zapewnia inwestorom przyzwoitą stopę zwrotu z dywidendy, więc możesz spodziewać się dochodu z dywidendy wraz z potencjałem generowania zysków kapitałowych.

Aby kupić akcje ABN AMRO lub inne akcje, które Ci się podobają, musisz otworzyć rachunek u maklera giełdowego. Umożliwiają oni handel za pomocą internetowych platform transakcyjnych, których można używać na telefonie komórkowym, laptopie, tablecie lub komputerze stacjonarnym. Możesz tworzyć różne rodzaje zleceń, takie jak zlecenie limit, zlecenie market, zlecenie stop-limit, zlecenie stop-loss i inne zlecenia specjalistyczne. Możesz dodać zlecenie market, jeśli chcesz kupić lub sprzedać po cenie rynkowej. Z drugiej strony, zlecenie limit realizowane jest po określonej przez Ciebie cenie, jeśli przesuwa się ona do określonego przez Ciebie punktu.

Możesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu i znaleźć cenne informacje na temat wielu interesujących akcji w innych naszych przewodnikach. Możesz również rozważyć otwarcie rachunku demo u brokera, aby nauczyć się strategii handlowych przy użyciu wirtualnych pieniędzy.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Akcje ABN AMRO są notowane na giełdzie Euronext Amsterdam (AEX) jako kwity depozytowe. Akcje są również sprzedawane na rynku pozagiełdowym w USA.

 2. Aby kwalifikować się do dywidendy ogłoszonej przez zarząd, musisz posiadać akcje ABN AMRO przed datą ex-dywidendy.

 3. Jeśli masz krótkoterminowy horyzont inwestycyjny, powinieneś korzystać z analizy technicznej i handlować akcjami za pomocą wskaźników technicznych i wykresów cenowych. Możesz także na bieżąco pozyskiwać informacje o wszelkich krótkoterminowych czynnikach rynkowych, które mogą wpłynąć na cenę akcji.

 4. Aby zbudować uzasadnienie inwestycyjne, powinieneś przestudiować strategię zarządu, aktualne wskaźniki finansowe firmy, konkurencję i wiele innych powiązanych czynników. Należy jednak również ocenić inne akcje z branży, aby ustalić, czy akcje są sprzedawane po okazyjnej cenie i czy zapewniają wartość za Twoje pieniądze.

 5. Bank wypłacił roczne dywidendy w wysokości 0,84, 1,09 EUR, 1,45 EUR i 1,40 EUR od 2016 do 2019 roku.

 6. Banki uzyskują znaczną część swoich całkowitych dochodów z odsetek, więc wyższe stopy procentowe są korzystne dla akcji banków, takich jak ABN AMRO.