HomeAkcjeKup Aker Solutions

Jak kupić akcje Aker Solutions (AKRTF) w Polsce w 2022

Aker Solutions (AKRTF)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Shahid Ur Rehman Aktualizowano: June 9, 2022

Aker Solutions ASA to firma inżynierska, która dostarcza zintegrowane rozwiązania, produkty i usługi dla światowego przemysłu energetycznego w zakresie produkcji ropy naftowej, gazu i energii odnawialnej. Usługi firmy obejmują rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, elektryfikacji, rozwiązania niskoemisyjne oraz wiele innych.

Spółka ma siedzibę w Fornebu w Norwegii i działa w ponad 20 krajach i ponad 50 lokalizacjach. Jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo (OSE) pod oznaczeniem AKSO. W Stanach Zjednoczonych akcje Aker są sprzedawane pozagiełdowo pod oznaczeniem AKRTF.

Artykuł przeprowadza analizę fundamentalną firmy, dostarcza szczegółowych informacji o działalności firmy oraz wyjaśnia, dlaczego warto kupować akcje Aker Solutions w oparciu o różne czynniki.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Aker Solutions

Aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne, musisz zrozumieć ważne aspekty firmy, takie jak jej historia, strategia biznesowa, źródła przychodów i wcześniejsze wyniki akcji. Poniższe sekcje zawierają ważne szczegóły dotyczące Aker Solutions.

Historia Aker Solutions

Firma Aker Solutions rozpoczęła działalność jako warsztat mechaniczny w pobliżu rzeki Aker w Oslo w Norwegii. Warsztat rozrósł się i rozszerzył o przemysł stoczniowy i produkcję części mechanicznych do maszyn i urządzeń. Z biegiem czasu firma dotrzymała tempa rewolucji przemysłowej i wkroczyła w branżę inżynierii mechanicznej i morskiej.

Po odkryciu złóż ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym w latach 60. XX wieku firma przeniosła swoją uwagę na rozwój i modyfikację platform wiertniczych dla firm naftowych i gazowych. W 1969 r. platforma wiertnicza firmy została wykorzystana do odkrycia pola Ekofisk, pierwszego i największego w tamtych czasach morskiego pola naftowego w Norwegii.

W 2002 roku Aker przejął firmę inżynieryjną i stoczniową Kvaerner, aby stworzyć silną technicznie i finansowo spółkę. Wraz z przejęciem firma rozszerzyła swoją działalność o papier i celulozę, przemysł stoczniowy oraz naftowy i gazowy. Jednak do 2007 r. zbyła swoją działalność w zakresie przemysłu stoczniowego, papierniczego i celulozowego, aby skoncentrować się na sektorze ropy i gazu.

Fira Aker Solutions wspierało wymagające operacje na głębokowodnych polach firm naftowych i gazowych oraz trudnych zbiornikach, działając na Morzu Północnym. Spółka zdobyła doświadczenie w opracowywaniu pól podmorskich, odwiertów poziomych i pływających systemów produkcyjnych dla firm zajmujących się poszukiwaniem ropy i gazu w celu zwiększenia wydobycia ropy naftowej.

W 2008 roku spółka zmieniła nazwę na Aker Solutions. W kolejnych latach zbyła i wydzieliła część swoich biznesów, w tym działalność przetwórczą i budowlaną, zaopatrzenie i działalność budowlaną oraz działalność w zakresie interwencji w szybach, i utworzyła odrębną spółkę o szanowanej nazwie Kværner ASA. Działania dezinwestycyjne pozwoliły firmie skoncentrować się na projektowaniu pól i segmentach podmorskich.

W 2020 roku firma Aker Solutions połączyła się z Kværner, aby stać się wiodącym usługodawcą z zakresu realizacji projektów, zamówień, inżynierii i budownictwa (PEC) dla globalnych firm z branży naftowej, gazowej i energii odnawialnej.

Jaka jest strategia Aker Solutions?

Długoterminowe sojusze i współpraca z klientami to centralna część strategii biznesowej spółki. Aby zrealizować swoje cele strategiczne, firma nawiązuje również długofalową współpracę z kontrahentami i dostawcami. W ramach swojej strategii firma podpisała w marcu protokół ustaleń z Doosan Babcock w celu wzmocnienia swojej pozycji na rozwijającym się rynku energii niskoemisyjnej i odnawialnej w Wielkiej Brytanii.

Spółka dąży również do redukcji kosztów i budowania synergii poprzez wdrażanie różnych środków, w tym dostosowywanie zdolności firmy do popytu, zmniejszenie nakładów kapitałowych poprzez wydzielanie kapitałochłonnych firm oraz zmniejszenie zadłużenia do akceptowalnych poziomów.

Spółka stawia również na zrównoważony rozwój i popiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Firma dąży do tego, aby jej rozwiązania w zakresie energii odnawialnej i niskoemisyjnych stanowiły jedną trzecią jej całkowitych przychodów do 2025 roku oraz do dalszego zwiększania celu do dwóch trzecich do 2030 roku. Dalszym celem spółki jest osiągnięcie statusu zerowego emitera do 2050 roku.

Jak Aker Solutions zarabia pieniądze?

Po połączeniu z Kværner, Aker Solutions dzieli swoje przychody na trzy główne segmenty biznesowe, a mianowicie odnawialne źródła energii i rozwój pól, elektryfikację, konserwację i modyfikacje oraz sektor podmorski. Segment OZE i Field Development świadczy usługi dla przedsiębiorstw zajmujących się energią odnawialną oraz podejmuje i realizuje projekty obejmujące morską energetykę wiatrową, wychwytywanie dwutlenku węgla, obiekty lądowe, tradycyjne platformy naftowe i gazowe, operacje morskie i likwidację.

Segment elektryfikacji świadczy usługi w zakresie elektryfikacji infrastruktury naftowej i gazowej, obiektów lądowych, usług konserwacyjnych, projektów modyfikacji, zarządzania integralnością aktywów obiektów offshore, konserwacji urządzeń offside topside oraz działań w zakresie późnego okresu eksploatacji i likwidacji.

Segment podmorski dostarcza zaawansowane systemy podmorskie, produkty, usługi i rozwiązania niskoemisyjne; podejmuje się projektów systemów podmorskich oraz infrastruktur polowych, od projektowania i inżynierii po produkcję i instalację, a także szereg usług terenowych dla wydobycia ropy i gazu.

Firma zwykle czerpie większość swoich przychodów z działalności w Norwegii, a następnie w Stanach Zjednoczonych, Malezji i Angoli.

Jak Aker Solutions radziło sobie w ostatnich latach?

Akcje Akers Solutions osiągnęły najwyższy od pięciu lat poziom 48,11 NOK w dniu 28 września 2018 r., ale od tego czasu spadały, by osiągnąć najniższy poziom 4,06 NOK w dniu 20 marca 2020 r. na początku pandemii, która mocno wstrząsnęła branżą naftową i gazową. Akcje odzyskały jednak część strat i w chwili pisania tego tekstu są notowane po cenie 21 NOK.

Źródło: Bloomberg Markets

Analiza fundamentalna Aker Solutions

Analiza fundamentalna akcji obejmuje obliczanie różnych wskaźników finansowych firmy na podstawie danych z jej sprawozdań finansowych i ceny akcji. Wskaźniki dostarczają potencjalnym inwestorom cennych informacji na temat akcji, a większość inwestorów używa ich do określenia wartości godziwej akcji w stosunku do ich ceny rynkowej. Powszechnie stosowane miary fundamentalne obejmują wskaźnik P/E, przychody, zyski, zysk na akcję, stopę dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Aker Solutions

Przychody określają kwotę pieniędzy, jaką firma otrzymuje ze sprzedaży swoich produktów lub usług w danym okresie. Firmy wdrażają różne strategie, aby zwiększać swoje przychody, co potencjalnie może przynieść im większe zyski. Inwestorzy preferują te spółki, które konsekwentnie odnotowują wzrost swoich przychodów, ponieważ oznacza to akceptację i popularność produktu lub usługi firmy wśród ich klientów.

Wartość przychodów można znaleźć w rachunkach zysków i strat, publikowanych przez spółkę w ramach sprawozdań finansowych. W pierwszej połowie 2021 r. firma odnotowała przychód w wysokości 13,5 mld NOK.

Zysk na akcję Aker Solutions

Zysk na akcję lub EPS oznacza zysk lub zysk netto dostępny dla każdej pozostającej w obrocie akcji zwykłej lub udziału. Oblicza się ją, dzieląc zysk netto pomniejszony o ewentualne dywidendy dla akcjonariuszy uprzywilejowanych przez średnią liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. Na przykład, jeśli firma osiągnęła zysk netto w wysokości 100 milionów USD, podczas gdy średnia liczba akcji pozostających w obrocie w tym okresie wynosiła 10 milionów USD, jej EPS wyniesie 10 USD.

W I półroczu 2021 r. spółka odnotowała EPS na poziomie 0,18 NOK.

Wskaźnik P/E firmy Aker Solutions

Wskaźnik ceny do zysku lub wskaźnik P/E akcji mierzy cenę akcji w stosunku do jej zysku na akcję. Inwestorzy wykorzystują tę metrykę do obliczania wielokrotności zarobków, przy której akcje są notowane na rynku. Na przykład, jeśli cena rynkowa akcji wynosi 100 USD, podczas gdy jej EPS wynosi 10 USD, jej wskaźnik P/E wyniesie 10x. Wskaźnik P/E równy 10 oznacza, że akcje są wyceniane na 10-krotność EPS.

Wskaźnik P/E jest zwykle obliczany w oparciu o kroczące 12 miesięcy, co oznacza, że do obliczania wskaźnika używany jest EPS z ostatnich 12 miesięcy. Należy również zauważyć, że stosunek P/E dla akcji zmienia się codziennie wraz ze zmianami cen akcji.

Półroczny wskaźnik P/E spółki przy obecnej cenie wynosi 116x.

Stopa dywidendy Aker Solutions

Wypłaty gotówki z zysku spółki dla jej akcjonariuszy nazywane są dywidendami. Zarząd jest uprawniony do deklarowania dywidendy, gdy uzna to za stosowne, mając na uwadze politykę dywidendową firmy. W przypadku ogłoszenia dywidendy, ci akcjonariusze, którzy posiadają akcje przed datą wypłaty dywidendy, są uprawnieni do jej otrzymania.

Inwestorzy oceniają również stopę dywidendy z akcji, która określa dywidendę pieniężną, jaką spółka wypłaciła na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jako procent bieżącej ceny akcji. Na przykład, jeśli firma wypłaciła dywidendę w wysokości 10 USD za akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a aktualna cena rynkowa akcji wynosi 100 USD za akcję, jej stopa dywidendy wyniesie 10%. Stopa dywidendy akcji w wysokości 10% oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje wypłaciły 10% swojej obecnej ceny za akcję w formie dywidendy.

Aker Solutions wypłaciło dywidendy bezgotówkowe (lub dywidendy w formie przekazania udziałów) swoim akcjonariuszom w 2020 roku. Każdy akcjonariusz otrzymał po jednej akcji Aker Carbon Capture i Aker Offshore Wind za jedną akcję Aker Solutions. Wypłata dała akcjonariuszom równowartość 3,17 NOK na akcję.

Przepływy pieniężne Aker Solutions

Wolne przepływy pieniężne firmy to ilość środków pieniężnych pozostałych po odliczeniu nakładów inwestycyjnych od przepływów operacyjnych. Zdrowy poziom wolnych przepływów pieniężnych oznacza, że firma generuje wystarczającą ilość środków pieniężnych z działalności operacyjnej, aby nie tylko sfinansować wydatki kapitałowe, ale także dywidendy, płatności odsetek i inne projekty związane z rozwojem działalności.

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na rachunku przepływów pieniężnych odzwierciedla ilość środków pieniężnych, jakie spółka posiadała w momencie sporządzania sprawozdania. Na dzień 30 czerwca 2020 r. przepływy pieniężne firmy z działalności wyniosły 259 mln NOK.

Dlaczego warto kupić akcje Aker Solutions?

Aker przekształcił się w wyspecjalizowanego dostawcę rozwiązań dla firm energetycznych i oferuje swoim klientom najnowocześniejsze technologie. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zakup akcji Aker Solutions.

 • Spółka ma dobrą kondycję finansową, gdyż jej pozycja gotówkowa netto na koniec II kwartału 2021 r. wyniosła 0,8 mld NOK, co pokazuje, że firma może obsługiwać kapitałochłonne projekty i pomaga w delewarowaniu bilansu.
 • Spółka ma dużą liczbę zamówień i portfel zamówień w swoich segmentach biznesowych, przy stałym napływie przychodów w nadchodzących latach.
 • Spółka zapewnia dywidendy pieniężne lub akcje bonusowe jako dywidendy, które mogą zwiększyć ogólne zyski.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Aker Solutions

Akcje Aker Solutions straciły około 44% w ciągu ostatnich pięciu lat (od października 2016 do 2021 roku). Przyniosły jednak czterokrotne wzrosty, ponieważ spadły do najniższych poziomów 4,03 NOK na początku pandemii. Najlepszą wskazówką dotyczącą zakupu akcji Aker Solutions w takim scenariuszu jest albo handlowanie spółką krótkoterminowo, gra pod specyficzne dla branży sygnały, albo zakup akcji na spadkach, jeśli masz długoterminowy horyzont inwestycyjny. Zapewni to, że ograniczysz ryzyko scenariusza spadkowego, jednocześnie czerpiąc zyski w krótkim okresie.
- Shahid Ur Rehman

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Aker Solutions

Inwestycyjni guru polecają kilka typowych wskazówek, które mogą Ci pomóc w Twojej podróży inwestycyjnej. Stosując poniższe pięć sprawdzonych podpowiedzi, możesz obniżyć ryzyko i osiągnąć większe zyski, unikając błędów, które czasami popełniają nawet profesjonalni inwestorzy.

1. Zrozum firmę

Zrozumienie firmy oznacza poznanie jej modelu biznesowego, otoczenia konkurencyjnego, fundamentów, czynników, które mogą napędzać jej akcje, a także innych aspektów działalności. Znajomość krytycznych aspektów działalności firmy pozwala podejmować lepsze decyzje inwestycyjne, ponieważ można przewidzieć wpływ różnych czynników na cenę akcji.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Jeśli będziesz przestrzegać podstawowych zasad inwestowania podczas kupowania jakichkolwiek akcji, możesz osiągnąć lepsze wyniki niż większość inwestorów, którzy je lekceważą lub o nich nie wiedzą. Na przykład, jeśli inwestujesz w inwestycje długoterminowe, powinieneś stworzyć zdywersyfikowany portfel, co oznacza, że nie powinieneś umieszczać wszystkich swoich pieniędzy w jednej akcji lub aktywie, ale rozłożyć je na różne akcje, aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Podobnie, jeśli przeprowadzasz transakcje w ciągu dnia lub transakcje krótkoterminowe, powinieneś zastosować strategie zarządzania ryzykiem, używając stop-lossów do każdej transakcji, aby chronić swój kapitał i ograniczyć ryzyko spadków.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Twoje wyniki handlowe zależą również od rodzaju wybranego brokera, co oznacza, że powinieneś poddać dokładnej ocenie różnych brokerów, aby wybrać najlepszego, który pasuje do Twojego stylu handlu lub inwestowania. Chociaż każdy broker oferuje różne funkcje, powinieneś poszukać następujących funkcji u brokera, aby mieć najlepsze doświadczenie handlowe lub inwestycyjne. Twój broker powinien:

 • Zapewnić Ci dostęp do zaawansowanej platformy transakcyjnej online, która działa na wszystkich platformach operacyjnych i urządzeniach, w tym na smartfonach.
 • Być zarejestrowanym i regulowanym przez lokalny organ regulacyjny, aby chronić Twoje pieniądze w przypadku jego niewypłacalności.
 • Oferować niskie prowizje handlowe, opłaty i spready.
 • Pozwalać na handel różnymi rodzajami papierów wartościowych.
 • Dawać możliwość otwarcia rachunku demo, aby zapoznać się z platformą handlową i przetestować strategie handlowe.
 • Zapewnić łatwe i popularne metody wpłat i wypłat.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Zarządzający majątkiem i eksperci inwestycyjni opowiadają się za strategicznym lokowaniem pieniędzy w różne aktywa lub akcje. Jeśli uważasz, że w najbliższej przyszłości cena akcji wzrośnie, możesz włączyć je do swojego portfela i przeznaczyć większą część swoich pieniędzy na zakup akcji. Nie powinieneś jednak inwestować w te akcje wszystkich swoich pieniędzy, ponieważ może to spowodować nadmierną ekspozycję na spółkę – a Twój zysk lub strata będzie zależeć od wyników pojedynczej akcji. Rozsądną strategią jest zbudowanie portfela różnych akcji z nieco większą alokacją do tych, które Twoim zdaniem wzrosną, co zredukuje Twoje ryzyko.

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Cel inwestycyjny jest niezbędny do opracowania strategii jego osiągnięcia. Innymi słowy, Twój cel inwestycyjny określi rodzaj przyjętej strategii inwestycyjnej. Na przykład, jeśli Twoim celem inwestycyjnym jest osiągnięcie wyższych zwrotów niż indeks giełdowy, będziesz musiał przyjąć agresywną strategię i podjąć większe ryzyko, które może również kosztować Cię pieniądze. Jeśli jednak Twoim celem inwestycyjnym jest generowanie umiarkowanych zwrotów, możesz to osiągnąć, inwestując w aktywa o niskim ryzyku lub w strategie inwestycyjne o niskim ryzyku. W świecie inwestowania zawsze istnieje kompromis między ryzykiem a zwrotem: będziesz musiał podjąć większe ryzyko, aby wygenerować wyższe zwroty i odwrotnie.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Aker Solutions

Aker Solutions jest jedną z największych firm w Norwegii pod względem przychodów i jednym z wiodących dostawców rozwiązań dla firm energetycznych. Firma jest w dobrej sytuacji finansowej z solidnym portfelem nadchodzących projektów, które mogą obiecać stały przepływ przychodów również w przyszłości. Firma nieustannie dokonuje nowych strategicznych przejęć, które pomagają jej pozyskiwać nowe technologie i dalej rozwijać swoją działalność.

Jeśli chcesz zainwestować w akcje Aker Solutions, musisz otworzyć konto maklerskie u maklera giełdowego. Możesz tego dokonać, wypełniając formularz online i przesyłając dokumenty tożsamości, takie jak dowód zamieszkania i dowód osobisty. Po pomyślnej weryfikacji dokumentów Twoje konto zostanie utworzone. Następnie będziesz mieć możliwość zasilenia go za pomocą dowolnej spośród popularnych metod wpłat.

Jeśli chcesz poznać ciekawsze akcje, możesz przejrzeć naszą stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat setek akcji. Masz możliwość przeglądania wszystkich informacji o akcjach w jednym miejscu, co może znacznie zaoszczędzić Twój czas i pomóc w podjęciu świadomej decyzji inwestycyjnej.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Aker Solutions to firma stabilna finansowo i technicznie, będąca jednym z wiodących dostawców rozwiązań dla firm energetycznych. Spółka od dawna współpracuje ze swoimi partnerami oraz klientami i ma dużą liczbę zamówień i zapasów, co pokazuje, że jej rozwiązania są wysoko cenione przez jej klientów. Może się to przełożyć na jej wyższe przychody i rentowność oraz wyższe łączne zwroty dla jej akcjonariuszy.

 2. Akcje Aker Solutions mogą cechować się zmiennością w zależności od różnych czynników rynkowych, w tym czynników specyficznych dla spółki, takich jak fuzje i przejęcia, przyznawanie przyszłych kontraktów, ceny surowców naftowych czy gazowych i inne.

 3. Biorąc pod uwagę pięcioletnie ujemne zwroty generowane przez akcje, możesz rozważyć handel nimi za pomocą sygnałów wpływających na ruchy rynku lub analizy technicznej za pomocą wykresów cenowych lub wskaźników technicznych.

 4. Możesz analizować różne podstawowe wskaźniki akcji Aker Solutions, takie jak wskaźnik P/E czy wskaźnik PEG, i porównywać je z innymi, aby mieć wyobrażenie o wartości godziwej swoich akcji.

 5. Popyt, który może wpłynąć na działalność rynkową firm naftowych; zależność od przyznawania kontraktów energetycznych, lokalnych przepisów i regulacji; przejście z konwencjonalnych wysokoemisyjnych źródeł energii na odnawialne, co wymaga od firm przekształcenia swojej działalności i ponoszenia wysokich kosztów.

 6. Niedawny wzrost cen ropy i gazu zwiększył poziom aktywności spółek naftowych i gazowych, co przyniosło firmie korzyści. Ponadto rządy na całym świecie zachęcają spółki energetyczne do inwestowania w odnawialne źródła energii, co zmienia sektor energetyczny – a Aker Solutions jest firmą, która może bezpośrednio skorzystać na zwiększonym popycie na rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii.