HomeAkcjeKup Total

Jak kupić akcje Total (TTE) w Polsce w 2022

Total (TTE)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Emmanuel Ekwomadu Aktualizowano: June 9, 2022

TotalEnergies, wcześniej znane jako Total, to francuska międzynarodowa spółka naftowo-gazowa i jedna z największych spółek naftowych na świecie. Działa w zintegrowany sposób w różnych krajach na całym świecie, obejmując cały łańcuch naftowy i gazowy — poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, międzynarodowy handel ropą i produktami naftowymi, rafinację i marketing produktów naftowych. Firma zajmuje się również wytwarzaniem energii i wielkoskalową produkcją chemiczną.

Spółka z siedzibą w Courbevoie, na zachód od Paryża, jest notowana na giełdzie Euronext i wchodzi w skład indeksu giełdowego Euro Stoxx 50. Jest również notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE). W tym przewodniku dowiesz się, w jaki sposób możesz bez obaw kupić akcje Total i dlaczego warto to zrobić, biorąc pod uwagę różne fundamentalne czynniki.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Total

Poznajmy teraz TotalEnergies bardziej szczegółowo, badając jego historię i strategię biznesową, sposoby zarabiania pieniędzy i wyniki w ostatnich latach.

Historia Total

Historia TotalEnergies SE sięga powstania Compagnie française des pétroles (CFP) 28 marca 1924 roku. CPP, co dosłownie oznacza „French Petroleum Company”, zostało stworzone, aby umożliwić Francji odegranie kluczowej roli w wielkim przemyśle ropy naftowej i gazu po I wojnie światowej.

W 1954 roku spółka wprowadziła swoją markę benzyny „Total” w Europie i Afryce. Ten produkt niższego szczebla odniósł tak wielki sukces, że firma stała się znana pod tą marką. W 1985 roku, aby zbudować popularność swojej marki benzyny, spółka zmieniła nazwę na Total CFP. Później, w 1991 roku, zmieniła nazwę na Total, kiedy to była notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 1999 roku Total połączył się z Petrofiną, belgijską spółką naftową i zmienił nazwę na Total Fina. Po fuzji z Elf Aquitaine w 2000 roku firma zmieniła nazwę na TotalFinaElf, ale 6 maja 2003 powróciła do poprzedniej nazwy, Total. Wreszcie, w maju 2021 roku, spółka zmieniła nazwę na TotalEnergies jako dowód na rosnące inwestycje w zieloną energię.

Jaka jest strategia Total?

TotalEnergies zaczynało jako zintegrowana firma naftowo-gazowa działająca w sektorach upstream, midstream i downstream w przemyśle naftowym, ale obecnie przekształca się w spółkę energetyczną o szerokim zakresie działalności, która produkuje i sprzedaje zarówno energię odnawialną, jak i nieodnawialną, np. ropę i biopaliwa, gaz ziemny i zielony, odnawialne źródła energii i elektryczność.

Dzięki temu zintegrowanemu modelowi biznesowemu spółka odkrywa, produkuje, przetwarza i sprzedaje ropę, gaz i energię elektryczną w różnych formach, dodając wartość na każdym etapie łańcucha. W ciągu ostatniej dekady spółka zwiększała inwestycje w zielone źródła energii. Strategią Total jest przekształcenie się w szeroką spółkę energetyczną z rentownym wzrostem produkcji energii z LNG i odnawialnych źródeł energii elektrycznej, które są dwoma najszybciej rozwijającymi się rynkami energii.

Jak Total zarabia pieniądze?

TotalEnergies zarabia na produkcji i sprzedaży swoich produktów energetycznych, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego, benzyny, rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i energii elektrycznej na całym świecie. Spółka dzieli swoją działalność na następujące segmenty: poszukiwanie i wydobycie, gaz, odnawialne źródła energii i energia, rafinacja i chemia, handel i spedycja oraz marketing i usługi.

W drugim kwartale 2021 r. TotalEnergies odnotowało przychody w wysokości 47,05 mld USD, w porównaniu z 25,73 mld USD w analogicznym kwartale 2020 r. Skorygowany dochód netto za kwartał wyniósł 3,5 mld USD, co stanowi 15% wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r.

Jak Total radził sobie w ostatnich latach?

Po wzroście z 2000 roku, który osiągnął szczyt w 2008 roku, akcje znów przestały radzić sobie dobrze. W rzeczywistości w ostatnich latach radziły sobie dość słabo, osiągając notowania poniżej ceny akcji sprzed 5 lat (47 USD w ostatnim tygodniu września 2016 r. w porównaniu do 44 USD 21 września 2021 r.). Pandemia koronawirusa przyczyniła się do nieszczęsnego kursu akcji w ciągu ostatnich 20 miesięcy, osiągającego w marcu 2020 r. najniższy poziom od 21 lat. Chociaż akcje odrabiają straty, nie osiągnęły jeszcze poziomów sprzed pandemii.

Źródło: Yahoo! Finance

Analiza fundamentalna Total

Analiza fundamentalna nie przypomina analizy technicznej, w której do przewidywania przyszłych ruchów cen wykorzystuje się historyczne ruchy cenowe. Zamiast tego bada wyniki spółek za pomocą pewnych wskaźników w celu określenia ich kondycji finansowej i oszacowania rzeczywistej wartości akcji.

Niektóre wskaźniki, które inwestorzy biorą pod uwagę, obejmują przychody spółki, zysk na akcję, wskaźnik P/E, stopę dywidendy i przepływy pieniężne, które omówimy dalej.

Przychody Total

Przychód spółki to kwota, jaką zarobiła na sprzedaży swoich produktów lub usług w badanym okresie rozliczeniowym. Wzrost przychodów rok do roku i kwartał do kwartału ma zazwyczaj pozytywny wpływ na kurs akcji, podczas gdy spadek ma wpływ odwrotny.

Przychody TotalEnergies za rok podatkowy 2020, który zakończył się 30 grudnia 2021 r., spadły o 32,1% w porównaniu do wartości z 2019 r. Zobacz rachunek zysków i strat poniżej. Zwróć uwagę, że przychody są raportowane u góry rachunku zysków i strat, dlatego często określa się je mianem górnej linijki.

Źródło: Yahoo! Finance

Zysk na akcję Total

Zysk na akcję (EPS) spółki to kwota wypracowanego zysku przypisana do każdej wyemitowanej akcji zwykłej. Aby go obliczyć, musisz najpierw otrzymać zysk netto, czyli zysk pozostały po odjęciu wszystkich kosztów prowadzenia działalności od przychodu za okres rozliczeniowy. Następnie dzielisz zysk netto (pomniejszony o dywidendy wypłacone akcjonariuszom uprzywilejowanym) przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych.

Nie musisz jednak samodzielnie obliczać EPS-u, ponieważ możesz go pobrać ze strony internetowej maklerów giełdowych lub dowolnej z głównych stron finansowych. Wskaźnik EPS spółki TotalEnergies za rok podatkowy 2020 wyniósł -2,90 USD; spółka była jedną z tych, które zostały dotknięte pandemią COVID-19.

Wskaźnik P/E Total

Stosunek ceny do zysku (P/E) dowolnej akcji porównuje cenę akcji do zysku na akcję. Jest obliczany przez podzielenie aktualnej ceny akcji przez jej EPS. Wskaźnik EPS firmy TotalEnergies za rok podatkowy 2020 był ujemny; tak więc, mimo że znamy cenę akcji, nie możemy obliczyć wskaźnika P/E.

Ogólnie bardzo wysoki wskaźnik P/E może wskazywać, że akcje mogą być przewartościowane, natomiast niski wskaźnik może wskazywać na niedowartościowanie akcji. Nie ma jednak standardowego punktu odniesienia, aby zaklasyfikować wskaźnik P/E jako wysoki lub niski; inwestorzy zazwyczaj porównują je ze wskaźnikami podobnych akcji, aby mieć wyobrażenie o tym, jak dana akcja jest notowana w stosunku do jej EPS-u. Co więcej, gdy inwestorzy oczekują większych zarobków w przyszłości (akcje wzrostowe), mają tendencję do wyceniania akcji wyżej. Dlatego potrzebujesz wskaźnika PEG, który daje skorygowaną o wzrost wartość P/E.

Stopa dywidendy Total

Dywidendy to płatności, które firma wypłaca swoim udziałowcom jako sposób podziału części swoich dochodów za dany okres między właścicieli udziałów. Spółki wypłacają dywidendy kwartalnie, półrocznie lub corocznie. TotalEnergies wypłaca dywidendy kwartalne, a nawet wypłaciło je za rok fiskalny 2020, pomimo słabych dochodów z powodu pandemii koronawirusa.

W większości przypadków, gdy ogłaszane są dywidendy, cena akcji rośnie (inwestorzy spieszą się z zakupem akcji, aby umieścić swoje nazwisko w rejestrze spółki i zakwalifikować się do dywidendy). Cena akcji ma tendencję do spadania po dacie bez dywidendy, kiedy dodatkowa płatność zostaje uwzględniona, wyrównując zyski inwestorów.

Stopa dywidendy spółki to całkowita roczna dywidenda wyrażona jako procent ceny jej akcji. Na przykład spółka, która wypłaca łączną roczną dywidendę w wysokości 2 USD, gdy cena jej akcji wynosi 50 USD, miałaby stopę dywidendy w wysokości 4,0%. Porównanie zysku z obowiązującą stopą procentową pokazuje, w jaki sposób zysk ma się do porównania z odsetkami, które otrzymalibyśmy, gdyby trzymali pieniądze w banku.

Przepływy pieniężne Total

Rachunek przepływów pieniężnych to zapis tego, w jaki sposób firma generuje i wydaje środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Można go zobaczyć obok innych sprawozdań finansowych w sekcji finansowej informacji o spółce na stronie internetowej Twojego brokera lub na stronach finansowych, takich jak Yahoo! Finanse.

W zestawieniu skoncentruj się na wolnym przepływie pieniężnym, który pokazuje ilość gotówki lub jej ekwiwalentów, które pozostały spółce po uregulowaniu głównych wydatków, takich jak lokale, wyposażenie i inne rachunki. Wolne przepływy pieniężne pokazują, ile firma posiada środków do rozdysponowania na wypłatę dywidendy lub finansowanie projektów ekspansji.

Z poniższego zestawienia przepływów pieniężnych TotalEnergies widać, że spółka miała około 4,04 mld USD wolnych przepływów pieniężnych na koniec roku podatkowego 2020.

Źródło: Yahoo! Finance

Dlaczego warto kupić akcje Total?

Być może akcje nie radziły sobie tak dobrze w ostatnich latach, ale spółka ma wdrożony plan wzrostu i już podejmuje wysiłki w celu dywersyfikacji w kierunku czystszych źródeł energii. Jego celem jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię na całym świecie, przy jednoczesnym przejściu na globalny miks energetyczny o niższej emisji dwutlenku węgla i bardziej przyjazną dla środowiska działalność.

Według prognoz spółki w ciągu najbliższej dekady produkcja energii wzrośnie o jedną trzecią — połowę ze skroplonego gazu ziemnego, a drugą połowę z energii elektrycznej, głównie ze źródeł odnawialnych — przy jednoczesnym zmniejszeniu sprzedaży produktów naftowych o prawie 30%.

Oto trzy powody, dla których warto kupić akcje TotalEnergies:

 • Firma przechodzi na czystszą energię
 • Ma jasny plan wzrostu
 • Ma długą historię wypłacania kwartalnych dywidend, które mogą być źródłem regularnych dochodów

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Total

Większość inwestorów kupujących te akcje robi to, aby uzyskać regularne dochody z wypłaty dywidendy. Akcje dywidendowe, takie jak te, najlepiej kupować, gdy są w trudnej sytuacji, aby uzyskać je tanio, co poprawi rentowność dywidendy. Ponadto, jako że akcje mogą być niestabilne, lepiej jest kupować za pomocą zlecenia limit, aby Twoja transakcja została wykonana na żądanym poziomie cenowym.
- Emmanuel Ekwomadu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Total

Zanim kupisz jakiekolwiek akcje, powinieneś wziąć pod uwagę następujące pięć kwestii;

1. Zrozum spółkę

Zarówno Warren Buffett, jak i Peter Lynch sugerowali, że dobrze jest zainwestować w firmę, którą się bardzo dobrze zna, jeśli chodzi o jej produkty i usługi. Choć nie jest to zły pomysł, nie wystarczy, jeśli nie weźmie się również pod uwagę fundamentalnych czynników, które mogą powiedzieć więcej o kondycji finansowej spółki.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Nie zaczynaj inwestować bez uprzedniego poznania podstaw, w przeciwnym razie narazisz się na nieznane poziomy ryzyka. Pomoże Ci to uniknąć niepotrzebnej utraty pieniędzy. Na przykład, jeśli nauczysz się korzystać z wybranej platformy transakcyjnej, możesz uniknąć błędów, takich jak wprowadzenie 500 akcji zamiast zapłacenia 500 USD za swoje aktywa. Może to oznaczać zaryzykowanie części lub całego kapitału w transakcji zamiast 5%, które zamierzałeś.

Inne podstawy inwestowania, których musisz się nauczyć, obejmują zarządzanie pieniędzmi i techniki zarządzania ryzykiem, a także dywersyfikację.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Istnieje wielu brokerów; musisz wybrać tego, który najbardziej Ci odpowiada, w oparciu o Twoją lokalizację i styl inwestowania. Niektóre z aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera, obejmują opłaty i prowizje handlowe, metody płatności, obsługę klienta, kanały dostępu (mobilny, internetowy, telefoniczny) oraz obsługiwane typy zleceń. Ważny jest również status prawny brokera w Twoim kraju zamieszkania. Upewnij się, że wybierasz brokera, który jest regulowany przez władze finansowe Twojego kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim funduszom, a także skorzystać z dowolnego dostępnego programu ubezpieczeniowego na wypadek niewypłacalności brokera.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Ważne jest, aby inwestować wyłącznie z dochodem będącym do dyspozycji. Ponadto, jeśli zdecydujesz się użyć depozytu zabezpieczającego lub dźwigni finansowej, upewnij się, że wiesz, jak korzystać z tych ryzykownych funkcji, zanim wpłacisz ciężko zarobione pieniądze. Wybór w pierwszej kolejności konta demo może pomóc w lepszym zrozumieniu ich działania. Możesz jednak stopniowo oszczędzać część środków do dyspozycji, ograniczając wydatki, które nie są niezbędne, i ponownie od razu zainwestować wszystkie zarobki, bez względu na to, jak małe są.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Na koniec określ swój cel inwestycyjny. Powinieneś wiedzieć, dlaczego inwestujesz — aby zebrać pieniądze na przyszły projekt, zaoszczędzić na studia dla dziecka czy zbudować fundusz emerytalny. Twój cel inwestycyjny może Cię kierować przy sprzedaży akcji. Możesz chcieć dokonać sprzedaży, gdy Twoje dziecko osiągnie określony wiek, gdy fundamenty akcji będą słabe, lub gdy cena osiągnie określony poziom. Jeśli chcesz, możesz również trzymać akcje na czas nieokreślony i sprzedawać stopniowo, gdy będziesz potrzebować płynności.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Total

TotalEnergies (NYSE i Euronext: TTE) to zintegrowana spółka naftowo-gazowa. Firma szybko dywersyfikuje się w kierunku energii odnawialnej. Jej akcje możesz kupić za pośrednictwem maklera giełdowego z dostępem do NYSE lub Euronexta. Możesz również kupić akcje lokalnej filii w swoim kraju.

Jeśli jesteś gotowy zainwestować w akcje TTE już teraz, po prostu zarejestruj u maklera konto do obrotu akcjami i zasil je. Następnie wybierz TTE z skategoryzowanej listy akcji brokera i utwórz zlecenie kupna.

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy do inwestowania, edukuj się więcej, czytając nasze inne poradniki. Ponadto możesz również wybrać „handel papierowy” za pomocą maklerskiego rachunku demo, aby dowiedzieć się, jak składać zlecenia na rynku.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Zmianę klimatu można opisać jako długoterminowe zmiany temperatur i wzorców pogodowych spowodowane emisją gazów cieplarnianych wywołaną przez człowieka. Skutki zmian klimatu można zaobserwować w postaci silnych fal upałów i niebezpiecznych powodzi, które występują w różnych miastach na całym świecie.

 2. Emisja zerowa netto, czasami określana jako neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, oznacza równowagę między ilością gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery a ilością wyprowadzaną. Stan zerowy netto zostaje osiągnięty, gdy emitowana przez nas ilość jest równa ilości pobranej przez naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla (lasy, tereny podmokłe itp.) oraz CCUS (wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla).

 3. Energia odnawialna, często nazywana czystą energią, to energia z naturalnych źródeł, które są stale uzupełniane w ludzkiej skali czasu. Przykłady obejmują źródła neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, takie jak światło słoneczne, wiatr, prądy oceaniczne, deszcz, fale, ciepło geotermalne i biomasa.

 4. Inwestorzy kochają dywidendy z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że dywidendy zwiększają ich zyski, a jeśli akcje mają słabe wyniki, dywidendy mogą pomóc zmniejszyć ich straty. Innym jest to, że mogą reinwestować dywidendy i powiększać swoje dochody. Tym, którzy nie chcą reinwestować, dywidendy oferują dodatkowy dochód na rozwiązanie ich problemów finansowych.

 5. Jest to strategia inwestycyjna, w której rozkładasz swoje zakupy akcji, inwestując podobne kwoty w regularnych odstępach czasu przez określony czas. Twoja cena wejścia staje się średnią z tych cen zakupu. Celem jest zmniejszenie wpływu zmienności, aby nie kupować na rynkowym szczycie.

 6. Wejdź na stronę wybranego maklera giełdowego i kliknij przycisk „Otwórz konto”. Wypełnij formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Może być również konieczne okazania środka tożsamości (dowód tożsamości wydany przez rząd) i dowodu zamieszkania (rachunku za media, który ma nie więcej niż trzy miesiące), aby broker mógł zweryfikować Twoje konto.